O projektu

Tim Ujedinjenih nacija za Kosovo (UNKT) reaguje u socio-ekonomskoj oblasti na tekuću pandemiju COVID-19. Tri agencije UN: IOM, UNHCR i UN Women počele su zajedničku realizaciju projekta „Suzbijanje produbljivanja pre postojećih nejednakosti na Kosovu zbog COVID-19 davanjem pomoći nevećinskim zajednicama na Kosovu i žrtvama nasilja u porodici“. Cilj projekta je da se reše izazovi po javno zdravlje, kao i humanitarni i razvojni izazovi koje predstavlja tekuća pandemija.

Projekat finansira Poverenički fond Ujedinjenih nacija za reakciju i oporavak od pandemije COVID-19 osmišljen tako da pomogne najugroženijima oko ekonomskih poteškoća i društvenih smetnji.

Očekivani rezultati

Najugroženiji ljudi u izdvojenim sredinama imaju pristup mehanizmima socijalne i ekonomske zaštite.

Korisnici

Najugroženiji članovi nevećinskih zajednica, interno raseljena lica (IRL), povratnici i žrtve rodno zasnovanog nasilja (RZN) i nasilja u porodici (NP) koji su pod uticajem pandemije COVID-19. Posebna pažnja biće poklonjena rodnim nejednakostima i davanju podrške jednakom pristupu socijalnoj zaštiti i ekonomskim resursima.

Opštine (između ostalih):
 • Kosovo Polje
 • Gračanica
 • Istok
 • Kamenica
 • Peć
 • Mitrovice
 • Priština
 • Novobrdo
 • Djakovica
 • Urosevac
 • Obilic
 • Klina
 • Gnjilane
 • Prizren
Aktivnosti

Projekat će podržati ciljane korisnike tako da prevaziđu neposredne ili posredne uticaje pandemije COVID-19 kroz celishodan pristup u sinergiji sa drugim tekućim intervencijama.

Socijalna zaštita i osnovne usluge:
 • Besplatne usluge medicinske nege kod kuće za one koji ne mogu da pristupe zdravstvenim ustanovama (primarna nega, osnovna medicina, posebna ishrana itd.)

 • Besplatna psihološka pomoć

 • Pravna pomoć za ugrožena IRL i povratnike

 • On-lajn obuka za institucije angažovane na radu protiv rodno zasnovanog i nasilja u porodici

 • Izrada vanredno bezbednosnih planova za prihvatilišta da bi se garantovala zaštita njihovih službenika i korisnika u vanrednim situacijama

 • Razvoj S.O.S aplikacije za mobilni da bi se obezbedila digitalna rešenja za lociranje žrtava NP/RZN i obezbedio njihov pristup osnovnim uslugama

 • Diskusije u fokus grupama sa ženama IRL i povratnicima, a uz učešće ličnosti na visokom nivou

Aktivnosti podizanja svesti:
 • Obezbeđivanje preciznih i pouzdanih informacija o sprečavanju prenosivih bolesti kao i merama koje su preduzele relevantne institucije, na svim jezicima u službenoj upotrebi na Kosovu.

 • Ponuda rodno osetljivih preporuka za prihvatilišta za žene u reakciji na pandemiju

 • Mali grantovi za žene u prihvatilištima za pokretanje poslovanja

 • Obuka na radnom mestu za članove nevećinskih zajednica

 • Strukovna obuka za IRL i povratnike

 • Orijentacija karijere, savetovanje i smeštaj / pronalaženje odgovarajućeg posla

Napomena: Neće se sve aktivnosti sprovoditi u svim opštinama.

Mehanizam upućivanja

Mehanizam upućivanja biće osmišljen tako da posluži kao most između korisnika i usluga koje nudi projekat i/ili lokalne institucije i druge organizacije. Mehanizmom će zajednički upravljati agencije UN zadužene za realizaciju sa najvišim standardom zaštite podataka i etike. Primeniće se u saradnji sa lokalnim institucijama, organizacijama i mrežom volontera.

O organizacijama:

IOM - Međunarodna organizacija za migraciju – vodeća je međunarodna organizacija u oblasti migracije. Radeći u kontekstu prirodnih katastrofa, katastrofa koje izazove čovek i produženog raseljeništva, IOM nastoji da obezbedi koordinisanu, blagovremenu i za kontekst specifičnu pomoć populacijama sa potrebom, uključujući između ostalog interno raseljena lica, izbeglice, druge migrante i zajednice domaćine. IOM radi i u kontekstima krize na rešavanju pokretača i osnovnih uzroka raseljeništva radi promovisanja dugoročnih rešenja za pojedince, domaćinstva i zajednice.

UNHCR - Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice – poseduje obimno iskustvo u spremnosti i reakciji u vanrednim situacijama, a radi i u teškim situacijama u kojima je ograničeno kretanje. UNHCR je angažovan na delotvornoj zaštiti i pomoći najugroženijima i izolovanim IRL i zajednicama povratnika, dajući podršku organima vlasti oko izrade zakonodavnog i administrativnog okvira u oblastima azila i trajnih rešenja za raseljeno stanovništvo. Jačanjem kapaciteta institucija na centralnom i opštinskom nivou, UNHCR se zalaže za delotvornu primenu zakona, u skladu sa međunarodnim standardima.

UN Women - zasniva se na viziji ravnopravnosti otelotvorenoj u Povelji Ujedinjenih nacija. Radi za ukidanje diskriminacije žena i devojčica, osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost u ostvarivanju razvoja, ljudskih prava, humanitarnog delovanja i mira i bezbednosti. UN Women radi sa vladinim institucijama na lokalnom i centralnom nivou, sa spoljašnjim akterima, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama, pravosuđem, policijom, zastupnicima žrtava i njihovim predstavnicima, kao i sa drugim partnerima da bi se obezbedilo da su rodne zabrinutosti integrisane u politici, programima i aktivnostima UN.

MPTF-factsheet.pdf