Rreth projektit

Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNKT) ofron përgjigje socio- ekonomike ndaj pandemisë aktuale COVID-19. Tre agjenci të OKB-së: IOM, UNHCR dhe UN Women kanë filluar implementimin e përbashkët të projektit “Luftimi i pabarizve egzistuese të shkaktuara nga COVID 19 në Kosovë duke ndihmuar komunitetet jo-shumicë të Kosovës dhe të mbijetuarit e dhunës në familje”. Projekti synon të adresojë si shëndetin publik, ashtu edhe sfidat humanitare dhe zhvillimore të paraqitura nga pandemia në vazhdim.

Projekti është themeluar nga Fondi i Mirëbesimit i Kombeve të Bashkuara me Shumë Partnerë për Reagimin ndaj COVID-19 dhe Rimëkëmbjen, i krijuar për të ndihmuar më të cenueshmit nga vështirësitë ekonomike dhe vështirësitë sociale.

Rezultati i pritur:

Shumica e njerëzve të cenueshëm në zonat e synuara kanë qasje në mekanizmat e mbrojtjes sociale dhe ekonomike.

Përfituesit e synuar:

Anëtarët më të cenueshëm të komuniteteve jo-shumicë, personat e zhvendosur brenda vendit (PZHV), të kthyerit dhe të mbijetuarit e dhunës me baza gjinore (DhBGj) dhe dhunës në familje (DhF) të prekur nga pandemia e COVID 19. Vëmendje e veçantë do t’u kushtohet pabarazive gjinore dhe mbështetjes së qasjes së barabartë në shërbimet sociale dhe burimet ekonomike.

Komunat e përfshira (por pa u kufizuar në to):
 • Fushë Kosovë/ Kosovo Polje
 • Graçanicë/Gračanica
 • Istog/Istok
 • Kamenicë/Kamenica
 • Pejë/Peć
 • Mitrovicë/Mitrovice
 • Prishtinë/Priština
 • Novobrdë/Novobrdo
 • Gjakovë/Djakovica
 • Ferizaj/Urosevac
 • Obiliq/Obilic
 • Kline/Klina
 • Gjilan/Gnjilane
 • Prizren/Prizren.
Aktivitetet:

Projekti do të mbështesë përfituesit e synuar për të kapërcyer efektet direkte ose indirekte të pandemisë COVID-19 përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse në sinergji me ndërhyrjet e tjera në vazhdim.

Mbrojtja sociale dhe shërbimet themelore:
 • Shërbime të kujdesit mjekësor falas në shtëpi për ata që nuk mund të kanë qasje në institucionet e kujdesit shëndetësor (kujdes parësor, barna bazë, nevoja specifike dietike, etj.).

 • Ndihmë psikologjike falas.

 • Ndihma juridike për PZHV dhe të kthyerit e cenueshëm.

 • Trajnim online për institucionet e angazhuara në punë kundër dhunës me baza gjinore dhe dhunës në familje.

 • Zhvillimi i Planeve të Sigurisë së emergjencës për Strehimoret për të garantuar mbrojtjen e stafit dhe banorëve të tyre gjatë situatave emergjente.

 • Zhvillimi i aplikacionit mobil S.O.S për të siguruar zgjidhje digjitale për të mundësuar gjetjen e të mbijetuarve të DhF/DhBGj dhe për të siguruar qasjen e tyre në shërbimet thelbësore

 • Diskutime të grupit të fokusit me gratë PZHV dhe ato të kthyera dhe me pjesëmarrjen e personaliteteve të nivelit të lartë.

Aktivitete vetëdijësuese:
 • Sigurimi i informacionit të saktë dhe të besueshëm për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse, si dhe masat e ndërmarra nga institucionet përkatëse, në të gjitha gjuhët zyrtare të Kosovës

 • Ofrimi i rekomandimeve me ndjeshmëri gjinore për strehimoret e grave për përgjigjen ndaj pandemisë

 • Grante të vogla për gratë në strehimore për të filluar biznese

 • Trajnim në vendin e punës për anëtarët e komuniteteve jo-shumicë

 • Trajnim profesional për PZHV-të dhe të kthyerit

 • Orientimi në karrierës, këshillimi për punë dhe vendosja / përputhja

Shënim: Jo të gjitha aktivitetet do të zbatohen në të gjitha komunat.

Mekanizmi i referimit

Do të zhvillohet një mekanizëm referimi për të shërbyer si urë lidhëse ndërmjet përfituesve dhe shërbimeve të ofruara nga projekti dhe/ose institucionet lokale dhe organizatat e tjera. Mekanizmi do të administrohet së bashku nga agjencitë zbatuese të OKB-së me standardet më të larta të mbrojtjes së të dhënave dhe etikës. Ai do të zbatohet në bashkëpunim me institucionet lokale, organizatat dhe rrjetin e vullnetarëve.

Rreth organizatave:

IOM - Organizata Ndërkombëtare për Migracion - është organizata kryesore ndërqeveritare në fushën e migracionit. Duke punuar në katastrofa natyrore, kriza të shkaktuara nga njeriu dhe kontekste të zgjatura të zhvendosjes, IOM synon të ofrojë ndihmë të koordinuar, në kohë dhe specifike për kontekstin për popullatat në nevojë, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në personat e zhvendosur brenda vendit, refugjatët, migrantët e tjerë dhe komunitetet pritëse. IOM punon edhe në kontekste krizash për të adresuar shtysat dhe shkaqet thelbësore të zhvendosjes për të promovuar zgjidhje afatgjata për individët, familjet dhe komunitetet.

UNHCR - Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët - ka përvojë të gjerë në përgatitjen dhe reagimin ndaj emergjencave dhe në punën në situata të vështira ku lëvizjet janë të kufizuara. UNHCR angazhohet në mbrojtje dhe ndihmë efektive për komunitetet më të cenueshme dhe të izoluara të PZHV-ve dhe të kthyerve, duke mbështetur autoritetet në zhvillimin e kornizave legjislative dhe administrative në fushat e azilit dhe zgjidhjeve të qëndrueshme për popullatën e zhvendosur. Duke forcuar aftësinë e institucioneve në nivelin qendror dhe komunal, UNHCR nxit zbatimin efektiv të legjislacionit, në përputhje me standardet ndërkombëtare.

UN Women - është e bazuar në vizionin e barazisë të mishëruar në Kartën e Kombeve të Bashkuara. Punon për eliminimin e diskriminimit ndaj grave dhe vajzave, fuqizimin e grave, dhe barazinë gjinore në arritjen e zhvillimit, të drejtave të njeriut, veprimit humanitar dhe paqes dhe sigurisë. UN Women punon me institucionet qeveritare në nivelin lokal dhe qendror, palët e jashtme të interesit, shoqërinë civile, organizatat ndërkombëtare, gjyqësorin, policinë, avokatët e viktimave dhe përfaqësuesit e tyre dhe partnerët e tjerë për të siguruar që shqetësimet gjinore janë të integruara në politikat, programet dhe aktivitetet e OKB-së.

MPTF-factsheet.pdf